Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Wonen

Niet-stedelijke regio’s hebben bij de provincie aandacht gevraagd voor de vitaliteit van de kleinere kernen. De provincie wil een gebiedsgerichte integrale aanpak om de kwaliteiten van een gebied te versterken. Beide lijnen komen samen in een verkenning naar de vitaliteitsontwikkeling van kleinere kernen in Zuid-Holland op de (middel)lange termijn.

Oplossingen voor vitaliteitsproblemen worden vaak gezocht in woningbouw en aanleg van bedrijventerreinen, in de hoop dat nieuwe inwoners het draagvlak voor de voorzieningen in stand kunnen houden en bedrijven zich vestigen met nieuwe werkgelegenheid tot gevolg. Dit werkt soms wel, soms niet, afhankelijk van hoe deze kernen zijn opgenomen in het stedelijk en economisch netwerk. De vraag is of er andere strategieën denkbaar zijn, die beter gebruik maken van de geografische positie van deze kernen en de intrinsieke waarde van het gebied. Goede benutting van deze specifieke kwaliteiten levert waarschijnlijk een meer duurzame bijdrage aan het vitaliteitsvraagstuk dan de standaardoplossing.