Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

EconomieRuimtegebruikWonen

Het gebruik van Zuid-Hollandse steden en landschappen wordt anders en intensiever. Onze steden verdichten, onze mobiliteit verandert. Opgaven rond klimaat, gezondheid, inclusiviteit en energietransitie hebben gevolgen voor de publieke ruimte, net als de vraag vanuit nieuwe economische activiteiten (digitalisering, circulaire economie). Maar hoe verhoudt zich ons huidig ruimtelijk aanbod en de toekomstige maatschappelijke behoefte tot elkaar?

Hierover is een Plein1-debat georganiseerd waarin het resultaat van de eigen analyse en eerste definitie van de publieke ruimte van Zuid-Holland is gepresenteerd. Drie experts hebben op basis van het debat vervolgens adviezen opgeleverd, die input vormen voor sporen als de integrale verstedelijkingsstrategie, herijking ruimtelijke kwaliteit en functiemenging. Er is geen apart vervolgonderzoek uitgevoerd.