Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

RuimtegebruikWonen

Steeds meer nieuwe maatschappelijke wensen en opgaven concurreren met het bestaande ruimte- en functiegebruik. Binnen onze provinciegrens moeten we voor veel opgaven op dezelfde plek ruimte bieden en de mogelijkheid hebben om tussen functies te schuiven. Het toekomstige ruimtegebruik blijft door ontwikkelingen van buitenaf onzeker. Dit vraagt nu en in de toekomst om flexibiliteit in het gebruik van ons grondgebied.

We onderzoeken hoe binnen het verstedelijkt gebied van de provincie Zuid-Holland optimale condities te scheppen zijn voor de belangrijkste basisfuncties, zodat deze elkaar niet belemmeren maar versterken. Het onderzoek richt zich op verandering van ruimtelijke functies in de afgelopen 50 jaar en schetst een beeld voor de komende 50 jaar.

Een serious game helpt bewustzijn rond dit thema te creëren. Een interactieve datavisualisatie schetst een beeld van ruimtelijke keuzes in het stedelijk netwerk. In verschillende sessies met regionale partners worden de opbrengsten gedeeld en getoetst. De resultaten worden gepubliceerd en in een slotbijeenkomst breed gedeeld.