Close

Panteia in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

InclusiviteitMobiliteit

De provincie werkt aan het versterken en verduurzamen van mobiliteit en mobiliteitsketens. Om het verband tussen het creëren van een meerkernig stedelijk netwerk en de bereikbaarheid hierbinnen (‘sociaaleconomische inclusie’) in Zuid-Holland zichtbaar te maken, is behoefte aan inzicht in de (mate van) bereikbaarheid van voorzieningen in ruimtelijk perspectief en in termen van bevolkingsgroepen. Welke groepen ervaren ‘vervoersarmoede’?

Panteia heeft op buurtniveau gekeken in hoeverre er in Zuid-Holland sprake is van vervoersarmoede in relatie tot de voorzieningen onderwijs, zorg, banken en recreatie. Er is met name gekeken naar verschillen in leeftijd en inkomen. De meegenomen vervoersmodaliteiten betroffen de auto, de fiets en het ov.

Het onderzoek concludeert dat er in de Zuid-Holland nauwelijks sprake is van vervoersarmoede: Zuid-Holland is een provincie met een hoge bevolkingsdichtheid, veel voorzieningen en beschikt over openbaar vervoer met de beste reizigerswaardering van Nederland. Wel is er sprake van ‘losstaande’ situaties waarin de bereikbaarheid van voorzieningen minder goed is, zoals in de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard. Verder geldt: hoe hoger de leeftijd en hoe lager het inkomen, hoe minder goed de voorzieningen bereikbaar zijn. Het Kennisinstituut voor Mobiliteit en CBS komen in soortgelijk onderzoek tot vergelijkbare conclusies.