Close

I&O research in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Sociaal domein

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat voorzieningen op het gebied van wonen, werken en recreëren toegankelijk zijn voor verschillende groepen inwoners. Met andere woorden: voorzieningen moeten inclusief zijn. Fysieke nabijheid en persoonlijke kenmerken en interesses spelen uiteraard een rol bij de vraag of mensen al dan niet gebruik kunnen (en willen) maken van zaken als openbaar vervoer, hoger onderwijs culturele en sportvoorzieningen en het hebben van betaald werk. Maar ook ‘sociaal-culturele’ factoren (zoals maatschappelijk vertrouwen, de mate van sociale contacten die mensen hebben) spelen hierbij een rol.

I&O Research heeft onderzocht wat de invloed van deze factoren (fysieke nabijheid, persoonsgebonden nabijheid en ‘mentale’ nabijheid) op het al dan niet gebruiken van voorzieningen is. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase bestond uit deskresearch en aansluitend een aantal expertinterviews. De tweede fase bestond uit een grootschalige representatieve survey onder inwoners van Zuid-Holland.

Het onderzoek wijst niet één specifieke groep aan voor wie de toegankelijkheid van voorzieningen in het geding is en die dus mogelijk zijn buitengesloten. Er is sprake van meerdere factoren die op elkaar ingrijpen of elkaar zelfs kunnen versterken.