Close

Tilburg University

BurgemeestersRaadsledenStatenledenWethouders

Bestuurlijke organisatie

Dit onderzoek verkent de mogelijke vorm en inhoud van een gemeentelijk statuut. In een statuut leggen de raad en het college vast hoe zij samenwerken en hoe bestuurders verantwoording afleggen over het door hen of onder hun verantwoordelijkheid gevoerde bestuur. Het kan de basis vormen voor een regelmatig gesprek tussen raad en college over het gevoerde bestuur. Het doel daarvan is versterking van de positie van raadsleden tegenover het college en de burgemeester en daarmee versterking van het lokaal bestuur als geheel. Deel 1 van dit onderzoek is een theoretische voorstudie naar de juridische randvoorwaarden waarbinnen een statuut kan worden opgesteld en naar geschikte juridische vormen daarvoor. Ook bevat het een korte schets van enkele buitenlandse voorbeelden als inspiratie voor de mogelijke inhoud van een statuut. In deel 2 worden concrete handreikingen gedaan voor de inhoud, de wijze van totstandkoming en de periodieke bespreking van een statuut. Daarbij is van belang dat het college, de ambtelijke organisatie, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven zich gehoord voelen en dat het college zich gebonden voelt aan het statuut.