Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Corona

De verkenning inventariseert de korte, middellange en langetermijn impact van corona op de (Zuid-Hollandse) samenleving en mogelijke ‘no-regret’ maatregelen voor duurzaam herstel in Zuid-Holland. Het onderzoek bestaat uit:

  • Verkenning van korte en middellange termijn gevolgen van de coronacrisis op de economie (profit), het sociale domein (people) en de leefomgeving (planet)
  • Verkenning van langetermijn gevolgen van de pandemie aan de hand van een scenarioaaanpak.
  • Ontwerp voor een early warning systeem van indicatoren.
  • Conclusies en aanbevelingen voor mogelijke no-regret maatregelen.

Tijdens het onderzoek zijn diverse webinars met bestuurders en medewerkers van de provincie georganiseerd.