Close

Motivaction & Transcity in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

CultuurInclusiviteit

De provincie Zuid-Holland herbergt zeven erfgoedlijnen: thematisch dan wel regionaal samenhangende verzamelplaatsen van cultureel erfgoed. Het is echter de vraag in hoeverre deze erfgoedlijnen door alle beoogde doelgroepen als ‘inclusief’ worden ervaren. Daarbij gaat het allereerst in inclusiviteit in objectieve zin: kloppen de verhalen rondom de erfgoedlijnen historisch gezien eigenlijk wel, of worden bepaalde groepen ten onrechte buitengesloten? Maar het gaat óók om inclusiviteit in subjectieve zin: voelen mensen dat de verhalen ook op henzelf betrekking hebben, of gaat het in hun gevoel vooral over ‘anderen’?

Middels kwalitatief onderzoek (expertinterviews, focusgroepen) probeerde Motivaction in samenwerking met Transcity deze vragen te beantwoorden. De te onderzoeken groepen betroffen mensen met een migratieachtergrond, mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap, ouderen en mensen met een beperking.