Close

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

AmbtenarenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenleden

Bestuurlijke organisatie

In het adviesrapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), dat werd opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, stelt de Raad dat het Rijk dwingender dan nu mag sturen op de ondersteuning van de decentrale volksvertegenwoordigingen. Onder druk van de publieke opinie is de verleiding voor gemeenteraden groot om ook ‘in eigen vlees te snijden’ als een gemeente voor een bezuinigingsopgave staat. Maar op de kwaliteit van de decentrale democratie moet niet worden bezuinigd, zeker omdat de gemeenteraden (en provinciale staten) over steeds meer onderwerpen gaan die bovendien grote en directe impact hebben op het leven van veel Nederlanders. De vrijblijvendheid van goede ondersteuning, als ware het een leuke bijkomstigheid, moet eraf. De Raad vindt dat het Rijk daarvoor niet een financiële troefkaart moet trekken door geld uit het Gemeentefonds te oormerken maar ziet andere mogelijkheden om dwingender op adequate ondersteuning te sturen.