Close

ZorgFocuZ & Bureau HHM in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Sociaal domein

Eenzaamheid wordt al een halve eeuw structureel onderzocht, maar pas veel recenter als nijpend maatschappelijk probleem gezien. De toekomst is ongewis, maar de coronamaatregelen hebben zonder enige twijfel een negatieve invloed gehad. Gezondheid, verplaatsing, veiligheid, werk, digitalisering, sociale samenhang, meedoen: het zijn allemaal onderwerpen die te maken hebben met (de kwaliteit van) menselijke contacten. Daarmee, en met het feit dat er in de provincie diverse ‘kwetsbare’ groepen leven, is eenzaamheid verminderen en voorkomen ook voor de provincie Zuid-Holland van groot belang.

Dit onderzoek wil allereerst in kaart brengen hoe het met eenzaamheid in Zuid-Holland gesteld is (nu en in de toekomst), welke groepen eenzaam zijn en welke factoren bepalen of mensen al dan niet eenzaam zijn. Daarbij wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht met enkele voor de provincie relevante domeinen: werk, digitalisering, mobiliteit, wonen en gezondheid. Daarnaast worden de reacties van drie onderling van elkaar verschillende Zuid-Hollandse gemeenten op de conceptresultaten meegenomen: Den Haag, Dordrecht en Goeree-Overflakkee. Er is bewust gekozen voor een spreiding naar regio, bevolkingsdichtheid en al genomen initiatieven om eenzaamheid te bestrijden.

Het onderzoek behelst deskresearch, diepte-interviews en een enquête (online-uitgebreid, schriftelijk-uitgebreid en schriftelijk-verkort).

Mocht het onderzoek daar aanleiding toe geven, dan wordt in vervolgonderzoek aan de hand van bijvoorbeeld expertinterviews en/of een ontwerpsessie gekeken naar eventuele denkrichtingen om via bijvoorbeeld de inrichting van de fysieke leefomgeving of andere domeinen waarop de provincie actief is, eenzaamheid te verminderen of te voorkomen.