Close

RIGO in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

InclusiviteitWonen

Discriminatie op de woningmarkt is een groeiend probleem, zo blijkt uit eerder onderzoek in onder andere Amsterdam en Den Haag – helemaal nu er aanhoudende krapte is op de woningmarkt. Hoe zit dat in heel Zuid-Holland: wat is de omvang van het probleem, wie treft het, hoe wordt er gediscrimineerd, is er een trend zichtbaar? Dit onderzoek keek naar de mate waarin de Zuid-Hollandse woningmarkt zowel voor potentiële huurders als voor kopers niet of minder toegankelijk is voor bepaalde bevolkingsgroepen, als gevolg van ongeoorloofde selectie (discriminatie).

Het onderwerp is complex: een genuanceerde definitie van ‘discriminatie’ is belangrijk, omdat er een wezenlijk verschil kan bestaan tussen gepercipieerde en daadwerkelijke discriminatie. Regelmatig zijn zowel partijen die discrimineren als partijen die hier het slachtoffer van worden zich hier niet bewust van. Zowel het perspectief van aanbieders (zoals verhuurders, hypotheekverstrekkers, verkopers, etc.) als dat van afnemers (particuliere huurders, huurders in de sociale woningbouwsector en kopers) kwam in het onderzoek aan bod.

Om een grondig beeld te krijgen, bestond het onderzoek uit verschillende elementen: een vergelijkende literatuurstudie, expertinterviews, interviews met betrokken partijen, analyses van bestaande gegevens (en een survey onder diverse bevolkingsgroepen naar ervaren discriminatie.)

De resultaten van het onderzoek worden onder meer in november 2021 besproken in een Plein1 sessie over het onderwerp discriminatie op de woningmarkt.  Daarnaast worden ze besproken in een aflevering van de podcastserie “De Achtertuin“.