Close

De Wethoudersvereniging

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Bestuurlijke organisatieBetrouwbare overheid

Als tegenhanger van de term ‘jurisprudentie’, wat veelal op vaste regels en procedures is gebaseerd, bestaat de term ‘morusprudentie’. Dit begrip biedt handelingsperspectief wanneer er geen vaste regels voor bepaalde morele dilemma’s bestaan. Morusprudentie wordt in dit onderzoek toegepast in het kader van integriteit, en hoe bestuurders moreel kunnen handelen wanneer ze zich in het grijze gebied bevinden van wat wel of niet integer is. Het begrip ‘integriteit’ is de afgelopen jaren vager geworden, stellen de onderzoekers.  Op een aantal aspecten van integriteit  wordt ingezoomd, zoals de (schijn van) belangenverstrengeling, omgang met informatie, netwerkcorruptie en voorbeeldgedrag. Morusprudentie kan bijvoorbeeld worden toegepast door te werken met ‘collectieve verantwoordelijkheid’.