Close

Gert Leers en Hansko Broeksteeg i.o.v. het ministerie van BZK

AmbtenarenBurgemeestersGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

Bestuurlijke organisatieBetrouwbare overheid

Integriteit is geen bijzaak in politiek en ambtelijk handelen, maar vormt het fundament waarop behoorlijk bestuur en het democratisch stelsel is gebouwd. Het is dan ook terecht dat de integriteit van het openbaar bestuur de laatste jaren hoog op de agenda is komen te staan. De komende jaren zet het ministerie van BZK in op versterking en verbetering van het huidige integriteitsbeleid, zowel op decentraal als op landelijk niveau. In dit kader heeft het ministerie Gerd Leers, voormalig waarnemend burgemeester van Brunssum, burgemeester van Maastricht en minister voor Immigratie & Asiel, en mr. Hansko Broeksteeg, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Radboud Universiteit, gevraagd elk een essay te schrijven over bestuurlijke integriteit op decentraal niveau. Gerd Leers heeft zijn essay geschreven vanuit een politiekbestuurlijke invalshoek en Hansko Broeksteeg vanuit een juridisch-wetenschappelijke invalshoek. Deze essays bevatten belangrijke bouwstenen voor het kabinetsbeleid voor de komende jaren en kunnen dienen als inspiratie voor gemeenten en provincies om actief aan de slag te gaan met het onderwerp bestuurlijke integriteit.