Close

Provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

RuimtegebruikWonen

Binnen provincie Zuid-Holland is er toenemende behoefte aan nieuwe woningen. De vraag verschilt echter sterk per regio en in de tijd. Na 2025 zal de vraag naar nieuwe woningen zich steeds meer concentreren in de stedelijke gebieden. Om op middellange termijn voldoende woningen op te leveren en de verstedelijkingsopgave te versnellen, moeten locaties in stedelijke gebieden zich nu al voorbereiden op transformatie naar wonen en werken. De Verstedelijkingsalliantie (acht gemeenten langs de spoorlijn Leiden – Dordrecht) heeft daarom de ambitie om een flink aantal woningen te bouwen,  voor een groot deel binnen dertien complexe transformatiegebieden. Dit zijn onder andere Stadshaven in Rotterdam, Binckhorst in Den Haag, Spoorzone in Dordrecht, Plaspoelpolder in Rijswijk en, buiten de Verstedelijkingsalliantie, Rijnhaven in Alphen aan den Rijn en Spoorzone in Gouda. In de verkenning staat welk provinciaal instrumentarium kan bijdragen aan deze opgaven. Om het gewenste provinciale instrumentarium te bepalen, wordt onderscheid gemaakt naar korte, middellange en lange termijn en naar specifiek en meer generiek instrumentarium.