Close

SEOR in opdracht van provincie Zuid-Holland

AmbtenarenBurgemeestersFractievolgers/burger(raads)ledenGedeputeerdenGemeentesecretarissenGriffiersRaadsledenStatenledenWethouders

EconomieWonen

Tot de coronapandemie was er een groeiend aantal arbeidsmigranten in Zuid-Holland werkzaam. Een deel van hen verbleef tijdelijk in Nederland en woonde onder slechte omstandigheden. Het betreft arbeidsmigranten die korter dan 3 jaar in Nederland verblijven en nog geen aanspraak kunnen maken op reguliere huisvesting. Er is derhalve behoefte aan (flexibele) huisvesting voor deze arbeidsmigranten. De provincie is hiervoor samen met andere partijen het Programma Huisvesting Arbeidsmigranten gestart.

Omdat een sluitende registratie van (kortverblijf) arbeidsmigranten ontbreekt, heeft SEOR de omvang en samenstelling van deze groep binnen Zuid-Holland – nu en in de toekomst – in kaart gebracht.  Het merendeel van de arbeidsmigranten is afkomstig uit Polen, met een geleidelijke toename van arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije. Jonge, alleenstaande mannen vormen de meerderheid.

Verwacht kan worden dat de vraag naar arbeidsmigranten toeneemt, gezien vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het probleem is echter dat de coronapandemie alle ontwikkelingen heeft doorbroken, zodat de toekomst onzeker is.