Close

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.zuidhollandacademie.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zuid-Holland Academie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

De Zuid-Holland Academie behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van de website en de via zijn website te leveren producten.

U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aansprakelijkheid

Zuid-Holland Academie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot en het gebruik van de viewers, of met de tijdelijke onmogelijkheid de viewers te kunnen raadplegen.

Zuid-Holland Academie is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de viewers is verkregen.

Zuid-Holland Academie aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, in relatie tot de viewers.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Geen garantie op juistheid

Zuid-Holland Academie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruik.

We stellen het op prijs wanneer u ons de onvolledigheid en/of onjuistheid meldt. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@zuidhollandacademie.nl.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.zuidhollandacademie.nl op deze pagina.